Modify my search
Listed eleven hours ago

This is a Full time job

subClassification: Direct Marketing & CRMDirect Marketing & CRM
classification: Marketing & Communications(Marketing & Communications)
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาดสินค้าปูนซีเมนต์ผงและประมาณการยอดขายรายสินค้า
  • วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด คู่แข่งขัน รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจ
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ในเบื้องต้นดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ภาคตะวันตก
11h ago
Listed eight days ago

This is a Full time job

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: Direct Marketing & CRMDirect Marketing & CRM
classification: Marketing & Communications(Marketing & Communications)
  • Marketing Executive ( Product : ปูนเสือมอร์ตาร์-ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป )
  • จัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการตลาดและขายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ (เขตพื้นที่ภาคอีสาน)
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายงาน Marketing , Trade Marketing
8d ago
Modify my search

Receive new jobs for this search by email

You confirm that you’re at least 20 years old or have parental consent for Jobsdb and affiliates to process your personal data.
Return to search results
Modify my search

Select a job

Display details here