Modify my search
Listed two days ago

This is a Full time job

subClassification: Funds ManagementFunds Management
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
 • ปสก. 2 ปีขึ้นไป ในบริษัทจัดการกองทุน , ผ่านงานบลจ.
 • จัดทำรายงานกองทุนรวม , รายงานประจำปี
 • Near BTS Saladaeng , MRT Silom
2d ago
Listed three days ago

This is a Full time job

subClassification: Compliance & RiskCompliance & Risk
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
 • มีประสบการณ์ด้านตลาดเงินและตลาดทุน ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
 • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานภายในภายนอกเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสมาชิก
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
3d ago
Listed three days ago

This is a Full time job

subClassification: Corporate Finance & Investment BankingCorporate Finance & Investment Banking
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
 • ให้บริการลูกค้า ติดตาม และแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการของ TDX
 • เรียนรู้เร็ว พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลได้ถูกต้อง ชัดเจน
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหาร การเงิน บัญชี หรือ IT หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
3d ago
Listed three days ago

This is a Full time job

subClassification: Corporate Finance & Investment BankingCorporate Finance & Investment Banking
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
 • ดูแลการลงทุนในส่วนสภาพคล่อง (พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น, ธุรกรรม Repo และเงินฝาก)
 • รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ Private Fund ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • มีความละเอียด รอบคอบ มองผลสำเร็จในภาพรวมสามารถตั้งคำถามและวิเคราะห์จับประเด็นได้
3d ago
Listed six days ago

This is a Full time job

subClassification: Corporate Finance & Investment BankingCorporate Finance & Investment Banking
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
 • มีประสบการณ์ในการจัดหาเงินกู้ ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน
 • มีประสบการณ์ทางด้านบริหารเงินกู้, Financial Due Diligence
 • TOEIC Score 700
6d ago
Listed three days ago

This is a Full time job

subClassification: Corporate Finance & Investment BankingCorporate Finance & Investment Banking
classification: Banking & Financial Services(Banking & Financial Services)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License)
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
3d ago
Modify my search

Receive new jobs for this search by email

You confirm that you’re at least 20 years old or have parental consent for Jobsdb and affiliates to process your personal data.
Return to search results
Modify my search

Select a job

Display details here