สวัสดิการและผลประโยชน์ดี ๆ ที่พนักงานควรได้รับ

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

นอกจากเรื่องเงินเดือนแล้ว การจะดูแลพนักงานในองค์กร ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงเรื่องสวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานควรได้รับด้วย   สวัสดิการที่ดีนอกจากจะดึงดูดให้คนอยากมาร่วมงานกับคุณแล้วยังมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานปัจจุบันไว้กับบริษัทและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลผลิตที่ดีขึ้นขององค์กรอีกด้วย

เป็นที่แน่นอนว่าแต่ละบริษัทควรจะมีสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดโดยอาจเสริมด้วยผลประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ นอกเหนือจากนั้นตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามสิ่งที่พนักงานควรได้รับอย่างน้อยควรครอบคลุมถึงด้านสุขภาพ เวลาส่วนตัว การออม การวางแผนเกษียณ และสวัสดิการด้านอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ

แผนประกันสุขภาพและทันตกรรม

การมีสวัสดิการเป็นประกันสุขภาพ สามารถช่วยให้พนักงานได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานและลดภาระด้านค่าใช้จ่ายลงเป็นอย่างมาก แผนประกันที่ดีควรครอบคลุมทั้งสุขภาพ ไปจนถึงเรื่องอุบัติเหตุ ทันตกรรม การตรวจเช็คสุขภาพประจำปี และยังอาจเพิ่มเติมถึงครอบครัวของพนักงานด้วย หากการซื้อประกันให้พนักงานเป็นภาระที่หนักเกินไปของบริษัท ก็สามารถใช้วิธีให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจ่ายเบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำกว่าท้องตลาด โดยอาศัยจำนวนพนักงานทั้งหมดเป็นตัวช่วยในการต่อรองค่าเบี้ยประกันได้

การลาหยุดโดยยังได้รับค่าจ้าง

แม้ว่าในฐานะนายจ้างย่อมต้องอยากเห็นพนักงานมาทำงานอย่างสม่ำเสมอและคุ้มค่ากับเงินค่าจ้าง แต่คนเราทุกคนย่อมต้องมีกิจธุระส่วนตัว หรือต้องการเวลาพักผ่อนเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตบ้าง ดังนั้นเรื่องขั้นพื้นฐานอย่างจำนวนวันลาหยุดที่ยังได้รับค่าจ้างก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พนักงานหลายคนให้ความสนใจ ตามกฎหมายแรงงานแล้วพนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันทำงานโดยยังได้รับค่าจ้าง บริษัทสามารถเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ อย่างเช่นเพิ่มสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยอาจให้เพิ่มขึ้นตามอายุงาน อาจมีการจ่ายชดเชยเป็นเงินในกรณีที่ไม่ได้ใช้ หรือมีการเพิ่มเติมการลาหยุดประเภทอื่น ๆ ที่ยังได้รับค่าจ้างให้เหมาะสมกับลักษณะของพนักงานส่วนมากในบริษัทได้อีกด้วย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / สหกรณ์ออมทรัพย์

ปัจจุบันคงเป็นการยากที่จะมีแผนบำนาญสำหรับพนักงานรุ่นใหม่ แต่บริษัทเองก็ยังควรมอบความช่วยเหลือด้านการเงินโดยสามารถจัดตั้งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีส่วนที่บริษัทสมทบให้ในอัตราที่เหมาะสมเพื่อช่วยเรื่องการออมและการวางแผนเกษียณของพนักงาน บางครั้งอาจมาในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีเพิ่มเติมสวัสดิการการกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่พนักงานในบริษัทในยามจำเป็นก็ได้

นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทสามารถพิจารณาให้แก่พนักงานได้ตามความเหมาะสมกับเนื้องาน กลุ่มพนักงานหรือขนาดองค์กร ยกตัวอย่างเช่น

– รถประจำตำแหน่ง ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน

– เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัย

– การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของพนักงาน

– การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน

– หอพัก หรือ รถ รับ-ส่ง

– สิทธิพิเศษในสินค้าหรือบริการของบริษัท ฯลฯ

การมอบสวัสดิการดี ๆ แก่พนักงานย่อมแสดงถึงความใส่ใจที่บริษัทมี ทำให้พนักงานได้รับทั้งความสะดวกกายและความสบายใจ สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างให้เกิดความพึงพอใจและความรักในองค์กรได้เช่นกัน พนักงานที่มีความสุขย่อมสามารถสร้างผลงานดี ๆ หรือผลกำไรให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารต้องให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆค่ะ

Need Help?