• Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • 3 years of work experience in programming
 • 1 year of work experience in .NET

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • 5 years experiences in Trade Marketing
 • Local Modern Trade and Local Distributors

15-Oct-19

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์บัญชีลูกหนี้ 1 ปี
 • มีทักษะในการใช้ Microsoft Excel , Word ได้ดี

15-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายสินค้าช่องทางOnline
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

14-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ FMCG
 • มีทักษะการขาย วิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง

10-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • 1 years’ experience in sales for GT / TT
 • Experiences in FMCG are a plus.
 • Have own car and driver license

10-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขาย
 • ทักษะด้านภาวะผู้นำ

10-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีทักษะในการใช้ MS Office และโปรแกรม Nielsen ได้ดี
 • มีประสบการณ์การด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

09-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in Human Resource
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • MS Officer literate and good English command

07-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.
 • ประสบการณ์งานช่าง และงานซ่อมรถยนต์ 3 ปี
 • สามารถใช้เครื่องกลึงได้

07-Oct-19

 

Applied
 • ปวช.-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิค
 • ประสบการณ์งานช่างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าโรงงาน

07-Oct-19

 

Applied