• จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ถูกสุขอนามัย
 • ดูแลความสะอาดในบริเวณแผนกครัว
 • ดูแลต้นทุนในแผนกครัวให้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการเขียน Research ด้าน AI
 • ปริญญาโท-เอก สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการนำเสนองาน

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาเอก
 • วิชาเอกบริหารการศึกษา
 • สื่อสารและเขียนภาษาจีนและไทยได้ดีมาก

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการสอนในสาขาการจัดการเทคโนโลยีฟารม์
 • รับผิดชอบด้านงานวิจัย, งานบริการวิชาการ
 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปี

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา
 • มีความเข้าใจในการบริหารการศึกษา
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาโท เอกภาษาจีน
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • สื่อสารภาษาจีนดีมาก

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied