• ปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาการบริหารทั่ว
  • มีประสบการณ์ในงานขายสินค้าอุปโภค บริโภค
  • คยปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานขาย อย่างน้อย 3 ปี

04-Dec-19

 

Applied

Sales Operation

P.R. FOOD LAND CO., LTD.

นครราชสีมา

  • จบการศึกษาระดับ ปวช หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีทักษะดีเยี่ยมในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว

04-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่