• ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำสปอตโฆษณาให้แก่ร้านค้าภายในศูนย์ฯ
 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
 • ให้บริการจำหน่ายบัตรการกุศลต่าง ๆ

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าใน Substation
 • ควบคุมระบบ BSC , KRA , KPI , RSM และ ISO

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามและเปลี่ยนแปลงแคมเปญโฆษณา
 • จัดการสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
 • พัฒนาแคมเปญการตลาดเชิงบูรณาการและเนื้อหาในเว็บไซต์

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญาตรี ขึ้นไปสาขาวิชาบัญชี หรือ การเงิน
 • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบระบบงานบัญชี
 • วางแผนกและจัดทำงบประมาณประจำปี

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน งบประมาณ 5 ปีขึ้นไป
 • ทักษะในการค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
 • ควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

20-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการแก่ผู้เช่า
 • ค่าระบบ และ/หรือค่าปรับต่างๆ ของส่วนงานวิศวกรรม
 • ตรวจสอบการทำงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

20-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารจัดการ สาขาสถิติ การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงาน:3 ปี ในงานวิจัยตลาด
 • วางแผนงานวิจัย รววบรวม วิเคราะห์ สรุปผล

20-Nov-17

 

Applied
 • Managing media both online and offline
 • Develop integrated marketing campaigns
 • Media planners/buyers and the production departmen

19-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • Recruitment, สรรหาและว่าจ้าง
 • Sourcing, หาช่องทางการสรรหาใหม่ๆ, ประสานงาน Agency
 • บริหารงานสรรหาและว่าจ้าง, ปรับปรุงกระบวนการสรรหาฯ

16-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจสอบแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้ดำเนินการไปตามแผน
 • ควบคุมดูแลและติดตามงานซ่อมบำรุง,ติดตามงานOperation
 • ปรับปรุงพัฒนางานในฝ่ายวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล