• กาศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

15-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
 • จัดทำข้อมูลเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
 • จัดทำและวิเคราะห์กระแสเงินสดในอนาคต

13-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่