• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท นิเทศศาสตร์ การตลาด
 • วางแผน ควบคุม และดูแลContent และdesign
 • บริหารจัดการสื่อ multimedia และ Online

14-Feb-18

 

Applied
 • กาศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

14-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

14-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

14-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านศิลปกรรม หรือเทียบเท่า
 • ควบคุม ดูแลผลิตชิ้นงาน ตกแต่งงาน Display ตามเทศกาล
 • ออกแบบส่วนตกแต่งงานกิจกรรม งานนิทรรศการ เวที ซุ้ม

14-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

14-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบโปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน

13-Feb-18

 

Applied
 • ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
 • จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
 • ปฎิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจ

13-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้

12-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
 • 2 ปี ในการทำงานด้านออกแบบ
 • สรุปเปรียบเทียบเสนอราคางานก่อสร้าง

07-Feb-18

 

Applied
 • Master's degree in Business Administration.
 • 12 years of experience in related field.
 • Proficient in English and office software.

07-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารจัดการ สาขาสถิติ การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงาน:3 ปี ในงานวิจัยตลาด
 • วางแผนงานวิจัย รววบรวม วิเคราะห์ สรุปผล

07-Feb-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล