Project Engineer

Enlighten Project Management Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • การศึกษา ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี (วศ.บ.)
  • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการและมีความเป็นผู้นำ

25-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่