• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์งานสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ กำจัดของเสีย
  • มีความรู้ระบบ ISO9001, ISO14001, ISO45001

11-Dec-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท การบัญชี
  • ประสบการณ์ในด้านบัญชีต้นทุน และ SAP อย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์โครงสร้าง ต้นทุน กฎหมาย

11-Dec-19

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหการ, โยธา
  • สามารถเดินทางทำงานไปต่างจังหวัดได้
  • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

03-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่