• มีความเป็นผู้นำ, บุคลิกภาพดี, กล้าแสดงออก
  • มีภูมิลำเนากรุงเทพฯและปริมณฑล
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน

03-Apr-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่