Programmer (PHP Developer)

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

  • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา Web Application
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน Docker

29-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied