• กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.
 • Flexible Time / Flexi Benifits
 • ภารกิจเพื่อสังคม และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อประชาสัมพันธ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 • ชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินรวมไม่ต่ำกว่า 7 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบด้านจ่ายค่าใช้จ่ายการนำเข้าจากต่างประเทศ
 • ตรวจสอบนำเสนอเช็คจ่าย บริหารจัดการด้านการจ่ายเช็ค
 • ดูแลด้านการบริหารการเงินเพื่อควบคุมดูแลการใช้จ่าย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2–3ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่ > 3 ปี (ตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ็HR Director
 • HRM , HRD
 • SAP

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มี IC License
 • ประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน การลงทุน หลักทรัพย์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี 2 ปี
 • จัดทำรายงานภาษี และยื่นนำส่งภาษี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5-10 ปี
 • สามารถจัดการและรับมือกับปัญหาและแรงกดดันต่างๆได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี/กฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ, Compliance
 • มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน,

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรร
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำงบประมาณไม่น้อยกว่า5-7ปี
 • จัดทำงบประมาณโครงการ จัดทำงบประมาณการเตรียมพื้นที่

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent in English (reading,writing andspeaking)
 • Experiences in finance or accounting management
 • Experience leading and developing finance /account

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Business Development, Partnership, Relationships
 • Analyze sales, Partners
 • Bonus, Good Benefits

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage Design/Website/Campaign/Touch Point/UXUI
 • analyze web performance/co-operation in mkt team
 • At least 3 years of direct experience for role

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • จำนวน 1 อัตรา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • ติดตามภาวะตลาด และตลาดตราสารประเภทต่าง ๆ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age between 22-26 in Finance Economics or related
 • English with TOEIC800 /IELTS6.5/TOEFL90
 • Possess own car with a valid driving license

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Supervisor
 • experience in accounting more than 5 year
 • experience in accounting leader more than 1 year

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 20 years of experience in field.
 • Minimum 10 years as management level
 • Must have experience from a construction company

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for managing Credit Policies.
 • Develop, implement and maintain Credit Policies
 • Analysis on overdue accounts and collection.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • มีคุณวุฒิหรือสอบผ่าน CFA ระดับ 1 2 หรือ 3

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • ออกหรือแก้ไขประกาศ/กฎหมาย guideline

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Manager
 • ประสบการณ์งานขาย
 • ประสบการณ์บริหารทีม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degrees in Accounting
 • 3 years working experience
 • 5 days working

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การบริหารโครงการ หรือพัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 2 ปี
 • ความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบไอที สารสนเทศ
 • ความรู้ทางการเงิน และ/หรือ ความรู้ทางด้านประกันภัย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารทุจริต
 • สืบค้นข้อเท็จจริงของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน
 • จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล

07-Apr-20

 

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

07-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong in retail operation management
 • Good in people management
 • Work location at BTS Siam

07-Apr-20

 

Applied
 • มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • มีสัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท

07-Apr-20

 

Applied
 • Maximize ROI via LINE@, Google Ads, Facebook ad
 • draw key recommendations around website and custom
 • Google Analytic, Google Optimize, Google Tage Mana

07-Apr-20

 

Applied
 • Master’s Degree in Economics, Finance
 • Holder of FA or IB License is a plus
 • Basic knowledge of SEC Rules in related to M&A.

07-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

07-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

07-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in Sales,Insurance in industry
 • Insurance Specialist
 • Bancassurance

07-Apr-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • การเงิน
 • ที่ปรึกษาการเงิน
 • สินเชื่อ , ภาษี

07-Apr-20

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

07-Apr-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • การเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานพระรามสาม ถนนนางลิ้นจี่ อาคาร เจเพรส

07-Apr-20

 

Applied
 • Passionate Brand Storyteller
 • Creativity, Excellent Communication
 • 1-2 yrs of experience in content/creative

07-Apr-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม After Effect ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเล่าเรื่อง

07-Apr-20

 

Applied
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน 7 ปีขึ้นไป
 • เคยมีส่วนร่วมในการImplement TFRS9 TFRS7 และ TAS32

07-Apr-20

 

Applied