• สามารถใช้งานโปรแกรม Multimedia เช่น ตัดต่อวิดีโอ
 • ออกแบบชิ้นงานประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์
 • สามารถทำงานนอกเวลาและในวันหยุดได้

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in finance, marketing
 • 3-5 years in derivatives product field
 • Good command of English (TOEIC score of 600+)

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท MBA เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้าน Business Consulting
 • ประมวลผลข้อมูลการดำเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำในลักษณะ Investment Banking
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าในต่างจังหวัดได้

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์
 • กำหนดมาตรฐาน Software Hardware และ Service
 • มีทักษะด้าน Application or web development

11-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหาร การเงิน
 • มีทักษะในการสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล

11-Sep-19

Salary negotiable

Applied