• ประสานงานกับลูกค้า
  • ใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?