• สอนนักเรียนระดับมัธยม
 • ถนัดในการเล่นกีฬา และถ่ายทอดความรู้ได้
 • ไปต่างจังหวัดติดต่อกันได้ 7 วันขึ้นไป

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เรียนรู้ ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ๆ
 • คล่องแคล่ว ทำงานเป็นทีม
 • เข้มแข็งพร้อมเรียนรู้งานที่ท้าทาย

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เรียนรู้ ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ๆ
 • คล่องแคล่ว ทำงานเป็นทีม
 • เข้มแข็งพร้อมเรียนรู้งานที่ท้าทาย

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เรียนรู้ ปรับตัวกับสิ่่งแวดล้อมแบบใหม่ๆ
 • คล่องแคล่ว ทำงานเป็นทีม
 • เข้มแข็งพร้อมเรียนรู้งานที่ท้าทาย

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Teach high school level students
 • Social Studies, Thai, and Buddhism subjects
 • Collaborating with foreign teachers

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ใช้โปรแกรม Access-Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนองานและออกแบบสื่อได้อย่างสร้างสรรค์
 • จับประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูล มีทักษะในการพบปะผู้คน
 • ดูแลการผลิตสื่อต่างๆ เขียนสคริป ถ่ายทำและตัดต่อ

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied