• โบนัสตามผลประกอบการ
 • จัดการระบบ MLM Server, File Server, ระบบ Server
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

06-Dec-19

 

Applied
 • มีทักษะการสื่อสาร, สอนงาน, การเป็นวิทยากร พิธีกร
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสายงานการฝึกอบรม
 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

03-Dec-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ในงาน PR 3 ปีขึ้นไป
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

03-Dec-19

 

Applied
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • จัดการระบบ MLM Server, File Server, ระบบ Server
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

03-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?