Don’t want to miss out on jobs like these?

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี วิเคราะห์งบประมาณ 2-3 ปีขึ้นไป

03-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting/MIS
  • Analyze business model and business process
  • Understands and strong in ERP systems (Oracle)

03-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด
  • การวางแผนปรับปรุง/ ตกแต่งพื้นที่เช่า
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงานไม่ต่ำกว่า 3ปี

03-Feb-20

Salary negotiable

Applied