• มีทักษะความเป็นผู้นำ
  • มีมุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

25-May-20

Salary negotiable

Applied
  • มีความคิดทันสมัย
  • มีประสบการณ์ ด้านธุรกิจสินเชื่อพิจารณาพิเศษ
  • สามารถวิเคราะห์คู่แข่งได้

25-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?