• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  • วิศวกรออกแบบ design engineer ออกแบบระบบ

06-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?