• การศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง

19 hours ago

 

Applied
 • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์
 • 6 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ การเงินหรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

20-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ทางด้าน Database
 • มีความรู้ด้านระบบงาน backoffice

19-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบโปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน

19-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

18-Sep-19

 

Applied
 • Thai nationality, 25-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering,Computer
 • At least 3 year of experience in System & Network

16-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบ
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบ AS/400

15-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล,ITอย่างน้อย 0-3 ปี
 • ดูแลรักษาระบบ HRIS ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 10 – 15 ปี ขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน

07-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

07-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

07-Sep-19

 

Applied