• การศึกษา ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี (วศ.บ.) ,สถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสายงานออกแบบ
  • มีความรู้ด้านการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง

30-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?