• ปริญญาตรี/ โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ตรงด้านวิศวกรรมระบบโครงสร้าง
  • มีความรู้ความเข้าใจระบบในงานด้านขายเป็นอย่างดี

17-Sep-19

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ
  • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, คณิตศาสตร์
  • ประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม ERP

17-Sep-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี/ โท สาขาบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี

17-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?