• EEC เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
  • EEC เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาเขตพัฒนาภาคตะวันออก
  • EEC มีค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเท่าธุรกิจภาคเอกชน

21-Sep-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?