• มีทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนดี
 • สามารถใช้ Excel ได้ดี
 • เรียนรู้เร็ว ชอบจัดการ วางแผน แก้ปัญหา

14-Oct-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดี

14-Oct-19

THB20k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ PHP ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • เรียนรู้ Framework หรือ Library ใหม่ได้เร็ว
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่แต่สามารถเขียนโปรแกรมได้ดี

11-Oct-19

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ JAVA, Spring Framework
 • ศึกษาเครื่องมือและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

11-Oct-19

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?