• จัดทำตารางนัดหมาย ติดตามนายไปประชุม
  • เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการทำงานเป็น File
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

26-Jul-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?