• วุฒิ ปริญญาตรี / โท ด้านบัญชี/การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีวุฒิบัตร CIA/CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Oct-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?