• มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
  • เคยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • จบ ปริญญาโทจะพิจารณาเป็นพิเศา

14 hours ago

 

Applied
  • ติดต่อประสานงาน
  • การวางแผนด้านการตลาด
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

16-Oct-19

 

Applied
  • การประสานงาน
  • ภาษาอังกฤษ
  • มีความรับผิดชอบ

10-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?