• มีประสบการณ์ในการเขียนบทความ เขียนหนังสือ
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์
  • เข้าใจมุมมองทางการตลาดขั้นพื้นฐาน เข้าใจแบรนด์

14-May-20

 

Applied
  • ดูแลงานออกแบบภายใต้แบรนด์ CARA
  • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานออกแบบ

14-May-20

 

Applied
  • วุฒิ ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในสายงาน Trade Marketing 1 ปี
  • มีความสามารถเชิงวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

14-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?