• วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง และดูแลระบบงาน/โปรแกรม
  • ติดตาม ศึกษา และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ
  • ปรับปรุงระบบต่างๆ ให้ทันสมัย

09-Jul-20

 

Applied
  • บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กำหนดนโยบายความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วางแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?