• สามารถพัฒนา Web application ด้วยภาษา C#.NET
  • มีความรู้ด้าน Enterprise IT Architecture
  • มีความรู้/ผ่านการฝึกอบรมด้าน IT Best Practice

03-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?