• เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ
  • ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ
  • ออกแบบเขียนติดตั้งและทดสอบแก้ไขโปรแกรม

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • คิดและนำเสนอกิจกรรมประชาสัมพันธ์
  • จัดทำ content และรูปประกอบ สำหรับลง Facebook
  • จัดทำเนื้อหาการสื่อสารภายในและภายนอก

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาเรื่องต่างๆ
  • ร่าง ตรวจสอบ เอกสาร และหรือสัญญาทางการเงิน
  • ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศ

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?