• เพศชาย – หญิง อายุ 22 – 30 ปี ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 1 - 5 ปี
 • มีความสามารถใช้งาน โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี (SAP)

21-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานหน่วยราชการ 3 ปี
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์

20-Oct-19

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25-35 ปี ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ออกแบบ คำนวณโครงสร้างได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทำโปรแกรมAutoCad ได้ดี

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านผู้จัดการ 5 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงิน วิเคราะห์การวางแผนงบการเงินบริหาร

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?