• จัดทำงบประมาณ ของกลุ่มบริษัท
  • ประมาณการกำไร,งบกระแสเงินสด ของกลุ่มบริษัทฯ
  • จัดทำแผนธุรกิจ/โครงการลงทุน ให้สอดคล้องกับงบประมาณ

10-Aug-20

 

Applied