• มีประสบการณ์ในด้านการขาย Freight มาก่อน
  • มีทักษะการประสานงานทั้งภายในองค์กร และ กับลูกค้า
  • มีใจบริการ และ ต่อยอดธุรกิจได้

01-Jun-20

 

Applied