• Credit Operation
 • Credit Vice President
 • Credit Manager

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master in Economics or Accounting
 • Preferably in Credit Analysis experience.
 • Good knowledge of banking / leasing business.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์,การเงินการธนาคาร
 • มีความรู้ในเชิงธุรกิจ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Credit Analyst, SME
 • Fresh Graduates are welcome
 • Credit write-up

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี–โท สาขา IT, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Credit Review, Credit Analyst
 • Understands financial statement
 • Ability to identify risks related to business

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Merit based quarterly raise
 • Development opportunities

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรง
 • คอมมิชชั่นสูง
 • บริษัทสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายให้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male, age between 30 - 35 years
 • Minimum 5 years of experience in IT security field
 • Strong application and security architecture

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • 5 years experienced of marketing in management
 • Good negotiation skill, creative

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experience in credit analyst job
 • experience from Leasing or Banking institution
 • Systematic analytical skill

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Data Privacy, compliance, audit
 • People and communication, and report-writing skill
 • English proficiency

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจใหม่
 • ธุรกินสินเชื่อ
 • บริหารผลิตภัณฑ์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายง่าย รายได้ดี ค่าคอมสูง
 • มีมือถือ และรถประจำโครงการให้ใช้
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ขายอสังหารริมทรัพย์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales
 • Relationship Manager
 • RM

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Credit analyst, Credit management, underwritter
 • Relationship management
 • Corporate banking

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • Analyze financial structure
 • Credit Analyst, Underwritter, Finance analyst

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • สินเชื่อ
 • Credit

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven record in process improvement project
 • Experience in project management
 • Strong knowledge in IT and digital transformation

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ การเงินหรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in English
 • 5 years of experiences in litigation and contract
 • Bachelor Degree in laws.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใจรักงานขายและงานบริการยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ความสามารถในการสื่อสารได้ดี
 • มีค่าคอมมิชชั่น

18-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในสายงานการตลาด
 • มีบุคลิกดี คล่องแคล้ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี

18-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

18-Jan-20

 

Applied
 • Sale Executive
 • พนักงานขายโครงการบ้าน
 • อสังหาทรัพย์

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบแผนงานประจำปีตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุน
 • ประสบการณ์1–5ปี ด้านกำกับดูแลกฎระเบียบ

17-Jan-20

 

Applied
 • Minimum of 5 years' training
 • Experience in training a multicultural employee
 • Excellent written, verbal and presentation skills

17-Jan-20

 

Applied
 • Compliance
 • Head of Compliance
 • Insurance compliance

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเสี่ยง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี,เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
 • ด้านการตรวจสอบ,การบริหารความเสี่ยง, งบการเงิน

17-Jan-20

THB45k - 120k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ดูแลลูกค้า Big Corporate
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการด้านการเงิน

17-Jan-20

 

Applied
 • Security Architecture strategies
 • Cyber Security field
 • prevention/detection systems

17-Jan-20

 

Applied
 • business act
 • credit information act
 • consumer protection act

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience with IOS or Android
 • mobile application development
 • exp. with mobile backend server and database

17-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

17-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการ
 • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์กองทุน / การลงทุน

17-Jan-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

17-Jan-20

 

Applied
 • BE in Electronic / Computer or relate
 • 1-10 years Experience in Test IC manufacturing
 • Good in C Language, C++, Assembly programming

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • product development พัฒนาผลิตภัณฑ์ เงินฝาก ประกัน
 • ธนาคาร ตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
 • สาขา

17-Jan-20

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • การเงิน

17-Jan-20

 

Applied
 • มีใจรักงานขายและงานบริการ,ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • บริหารจัดการงานขายได้เป็นอย่างดี
 • มีค่าคอมมิชชั่่่น

17-Jan-20

 

Applied
 • Experience in leasing business or banking industry
 • Able to travel upcountry.
 • Good command of English and Thai

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Open range of age
 • 3-5 years experience as Lead Business Analyst
 • Salary : negotiable

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied