• ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ในระดับผูจัดการไม่ตํ่ากว่า 5 ปี

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้าน ทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน จัดทำเงินเดือน

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training need
 • เขียนหลักสูตร
 • นำเสนองานได้เป็นอย่างดี

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขาย การตลาด New Grad จบใหม่
 • เปิดลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • เงินเดือน + Incentive

18-Feb-20

THB25k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านธุรกิจอาหาร
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหาร สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีความสามารถในการบริหารงาน และจัดการงานได้ อย่างดี
 • ดูแล ควบคุม และกำหนดแผนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขาวัสดุวิทยาศาสตร์เคมี อุตสาหกรรมเกษตร
 • ประสบการณ์งานPackaging หรืองานที่เกี่ยวข้อง 2ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานถุงมือจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunities to work with Big clients
 • Increase your work experience with Top Executive
 • Good welfare and growth opportunities

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เสนอแนวคิดกิจกรรมใหม่ๆ
 • วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล Trade Promotion
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Direct experience HRM & HRD
 • Recruitment or Sourcing Candidate
 • EPC, Project Management, Engineering

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
 • ดูแลพนักงานในองค์กร

11-Feb-20

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-33 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

11-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

10-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied