• Female more than 2 years of experience
 • Group insurance
 • Growing opportunities

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accounting Officer/พนักงานบัญชี

Amorn Concrete Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เงินเดือน 18,000-30,000 และขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • ผู้สมัครงานที่อยู่นอกพื้นที่ ทางบริษัทมีที่พักให้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำนักงานออฟฟิศ กรุงเทพ เขตจัตุจักร
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • ขยันตั้งใจทำงานพิจารณาโบนัสให้พิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
 • อ่านภาษาอังกฤษได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7-10 years working experience.
 • Good in English conversation
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจนำเข้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินอื่นๆ
 • สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี
 • ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบารณ์ 2-5 ปี
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ด้านงานธุรการขายและประสานงานขาย
 • รู้จักวางแผนในการทำงาน มีความรอบคอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • การเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานพระรามสาม ถนนนางลิ้นจี่ อาคาร เจเพรส

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Has a good knowledge and solid experience
 • 2-5 years of experience in Digital agency
 • Efficient in MS office

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาการบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย1 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านสาขาบัญชี การเงิน/บริหารจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการไม่น้อยกว่า 2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in medical, animal
 • 3 years’ experience working in research animal
 • TOEIC score of at least 855

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำและดูแลการปฏิบัติงานบัญชีของ บริษัท
 • รับผิดชอบงานบัญชีบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมถึงบัญชีทั
 • จัดทำงบการเงินรายเดือนรวมทั้งรายงานการจัดการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัท
 • ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point และ Mac5 ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานที่ท้าทายและสนุกในบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่
 • งานที่ให้คุณแสดงสามารถและศักยภาพได้เต็มที่
 • บริษัทข้ามชาติที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนเท่าเทียม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำรายงาน
 • บันทึกข้อมูล
 • รับเช็ค+วางบิล

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • จัดทำรายงานประมาณการจ่ายเงินในแต่ละเดือน
 • ดูแลงานด้านวางบิลและจ่ายเช็ค,ทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
 • ทำรายการจ่ายเงินทุกรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน Budget Control
 • ประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบบัญชีหรือInvestor Relation
 • สามารถใช้ Excel เป็นอย่างดี(Advanced) เช่น Sumifs

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์2-5ปี
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานธุรการ และบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนประมาณ 20K + สวัสดิการอื่นๆ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing / Marketing Strategy
 • Data Analyst / Sales & Market Planning
 • การตลาด บัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • A licensed CPA / CIA / TA will be an advantage
 • Good analytical, inter-personal

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male or Female 28 years and old
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 5 years working experience in an audit

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (ซอยนาคนิวาส 6)
 • เงินเดือน 18000 บาท หรือตามความสามารถและประสบการณ์
 • มีประกันสุขภาพหมู่, อุบัติเหตุ,ประกันสังคม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
 • อ่านภาษาอังกฤษได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 10 years of experience in Finance with CPD licence
 • BA or MA Accounting/Finance with English fluency
 • Able to work in Samutsakorn province near Praram 2

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female/Male, age 27 - 40
 • At least 3 years’ experience
 • Salary: 30K - 40K

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • GL
 • GL
 • SAP

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fixed Bonus
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • หยุดเสาร์ - อาทิตย์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาบัญชี-การเงิน 6 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • development opportunities
 • professional team
 • good manager

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting manager
 • accouting
 • energy

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชีเจ้าหนี้
 • กฎหมายภาษีอากร
 • Excel

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assist and coordinate with ACC/FIN Manager
 • Work at Suwanaphumit Airport
 • Generate invoices, receipt and tax invoice

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Female age above 27 years
 • At least 2 years in relevant experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าบุคคลรายใหญ่
 • ขยายฐานลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
 • นำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ธุรกิจยานยนต์
 • งานบัญชี ผู้จัดการบัญชีการเงิน
 • พนักงานบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าฝ่ายบัญชี
 • รายได้ดี มีโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี

THAWEECHOK LOEI CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ตรวจสอบรายรับรายจ่ายต่างๆ ของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • ประกันสังคม โบนัสประจำปี วันหยุดลาพักร้อน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS OFFICE ได้
 • โบนัสประจำปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good co-4 years work experience in Costing
 • Experience in ACCPAC system

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Loan agreement & Credit compliance
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน Administration
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน Loan operation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied