• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาจีนได้
 • เงินเดือน 20,000 – 35,000

28-Feb-20

 

Applied
 • Having IA Exp, in hotel, retail and commercial
 • Be able to communicate in English
 • 3-7 years’ IA experience

28-Feb-20

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

28-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หากผ่านงานด้านตรวจสอบบัญชี
 • มีความรู้ด้านระบบ SAP B1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี10และด้านบริหารงาน 5 ปีขึ้นไป

27-Feb-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบโปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน

27-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จบใหม่หรือมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบ
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบ AS/400

27-Feb-20

 

Applied
 • 5 Years Experience in Internal Audit
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • Fluent in English both written and spoken.

27-Feb-20

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี(TOEIC 605 ขึ้นไป)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office คล่อง)
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้ (เสาร์เว้นเสาร์)

27-Feb-20

 

Applied
 • Excellent analytical skill
 • Minimum 3-5 years of experience in Internal audit
 • CPA/CIA is a plus benefit.

27-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันอย่างน้อย 8 ปี
 • วิเคราะห์ พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง
 • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)

27-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ผ่านการอบรมระบบคุณภาพ ISO9001:2015,BRC,HAPPC,HALA
 • มีประสบการณ์ระดับบริหาร ธุรกิจโรงงานอาหาร

27-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

27-Feb-20

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS, IT
 • ปสก. 3 ปี+ ในสายงาน IT Auditor, IT Security
 • Toeic score 500+

27-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาระบบสนับสนุนงานกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน
 • ประสบการณ์ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

27-Feb-20

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี/บริหารธุรกิจ

27-Feb-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานตรวจนับสต็อกสินค้า
 • งานด้านความเสี่ยง

27-Feb-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบ
 • Audit
 • บัญชีตรวจสอบ

26-Feb-20

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • CIA

26-Feb-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี

26-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ปสก.การบริหารความเสี่ยง 0-5 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

26-Feb-20

 

Applied
 • Internal Audit
 • Risk Management
 • Internal Audit Management

26-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male or Female, Age not over 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 5 working days a week at time (08.30 AM - 17.30PM)

26-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแล ควบคุมการทำงานในฝ่ายบัญชีต่างประเทศ
 • set up ระบบบัญชี และการควบคุมภายในของบริษัท
 • กฏหมายภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ

26-Feb-20

 

Applied
 • บัญชี
 • การเงิน
 • ตรวจสอบภายใน

25-Feb-20

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่ายและตั้งหนี้
 • จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษี
 • บัญชีด้านจ่าย

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • internal audit,audit,
 • ผู้ตรวจสอบภายใน,ตรวจสอบภายใน,บัญชี,บัญชีการเงิน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Over 5 years of External or Internal Audit experie
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Internal Audit

25-Feb-20

 

Applied
 • Thai nationality
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เริ่มงานได้ทันที

25-Feb-20

 

Applied
 • งานตรวจสอบภายใน
 • ดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายต่างๆภายในบริษัท
 • ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจสอบภายใน

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีรถยนต์ และใบขับขี่

25-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ Internal Audit 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 3-5 ปี
 • มีความเข้าใจ Work Flow และ Document Flow

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารและให้คำปรึกษาได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นักตรวจสอบ
 • ปริญญาตรี
 • ตรวจสอบภายใน

24-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา การบัญชี บริหารธุรกิจการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี งานตรวจสอบบัญชี
 • พัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

24-Feb-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบัญชี
 • เป็นผู้ตรวจสอบภายใน มาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • เริ่มงานได้ทันที

24-Feb-20

 

Applied
 • Internal Audit
 • Teamwork - Passion - Professional
 • Work at Chatuchak Area

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบภายใน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • Internal Audit

19-Feb-20

 

Applied
 • Internal Audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • ผู้อำนวยการ ตรวจสอบภายใน

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส
 • ตรวจสอบภายใน
 • Internal Auditor

19-Feb-20

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี
 • หากมีวุฒิบัตร CPA / CIA / CISA จะได้รับการพิจารณา
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณและอุปกรณ์สำนักงาน

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • ประจำสำนักงานสีลม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี

19-Feb-20

 

Applied
 • จัดทำและดูแลการปฏิบัติงานบัญชีของ บริษัท
 • รับผิดชอบงานบัญชีบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมถึงบัญชีทั
 • จัดทำงบการเงินรายเดือนรวมทั้งรายงานการจัดการ

18-Feb-20

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความคิดปรับปรุงงาน ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • มีความมุ่งมั่น ให้งานบรรลุเป้าหมาย

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overseas
 • วิเคราะห์งบการเงินได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

17-Feb-20

 

Applied
 • Prepare annual audit plan
 • Compile and review quarterly financial statements
 • Prepare the internal control report

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied