• Technician (ช่างเทคนิค)
 • ช่างไฟฟ้า
 • AV Technician

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร
 • มีทักษะการบริหารงาน การติดต่อประสานงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • ประสบการณ์ด้านงานเดินสายไฟ หรือติดตั้งระบบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • High Vocational Certificate in mechanic or related
 • If have experience in require fields is benefit.
 • Develop our work system together. Open&Challenge

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • -
 • -
 • -

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำหน้าที่ประสานงานในการเช็คงาน
 • ปวส / ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทำหน้าที่วางแผนการผลิตในส่วนของการผลิต

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่างยานยนต์
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ
 • บริษัท ฝรั่งเศส

09-Dec-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านช่างเทคนิค

09-Dec-19

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานในกระบวนการผลิตเคมีหรือปิโตรเคมี
 • มีทัศนคติที่ดีทางด้านความปลอดภัย
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

09-Dec-19

 

Applied
 • ช่างเทคนิค
 • Technician
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

09-Dec-19

 

Applied
 • ความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001 และISO 13485
 • ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมของอุตสาหกรรมโรงงาน 2 ปี
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า

09-Dec-19

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. (ก่อสร้าง/ไฟฟ้า/เครื่องกล)
 • ประสบการณ์ควบคุมงาน 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานโยธา / ไฟฟ้า / เครื่องกล / ปรับอากาศ

09-Dec-19

 

Applied
 • Electronics,Electrical ,Mechanical
 • Test Optical ,Test , Debug , Box build , Rework
 • Maintenance,คุมเครื่อง SMT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-19

 

Applied
 • เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ + มีโอที + โบนัส
 • บริษัทฝึกอบรมให้ฟรี ความก้าวหน้าสูง
 • งานซ่อมบำรุง ทดสอบ วางระบบสถานีบริการน้ำมัน

08-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
 • สามารถต่อรองได้
 • สามารถต่อรองได้

06-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายไทย อายุ 25-35 ปี สุขภาพดี
 • จบ ปวส.สาขาไฟฟ้า หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ตรง 2 ปีขึ้นไปจากโรงงานอุตสาหกรรม

06-Dec-19

 

Applied
 • ปวช. ปวส.หรือปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไฟฟ้า 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ Auto Cad ได้

06-Dec-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • โบนัสรายไตรมาส

06-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์ เครื่องมือกลหรือไฟฟ้า
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานเครื่องจักรในโรงงาน
 • มีความรู้และทักษะทางช่างเทคนิคที่ดี

06-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • OEE, TPM, Overhaul, KPI
 • Breakdown, Training, TQM, TPM, PM Plan
 • Good command of spoken and written in English

05-Dec-19

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

04-Dec-19

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Electrical, Electronics or other
 • PLC programming is preferred
 • Computer Skills - MS Office, Autocad

03-Dec-19

 

Applied