• ปริญญาตรีขึ้นไปใน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  • มีความรับผิดชอบและภาวะผู้นำ

21-Nov-19

 

Applied
  • ควบคุมผลผลิต ลดของเสียให้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด
  • ดูแลยอดการผลิตและสต๊อคให้อยู่ในเป้าหมาย

20-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?