• ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการสอน

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in the field of Energy Management
 • Good command in English
 • understand in Air Compressed

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil Engineer or Mechanical Engineer.
 • 3 years of experience in factory in supervisor le
 • Good in English both of speaking and writing.

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • degree in BA, Export, Marketing, Logistics
 • Good command in English
 • Knowledge in Export, Marketing & Sales or Logistic

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in any related fields
 • Experience in Project Management
 • Good Microsoft Office Skills

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 2 years of experience in accounting
 • Knowledgeable about accounts receivable

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied