• 3 years of work experience
  • Good personality with human relations
  • Have work experience in sales in Modern Trade

09-Feb-19

 

Applied
  • ควบคุมดูแลการการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย
  • วิเคราะห์และรายงานผลการใช้จ่าย
  • จัดทำรายงาน เปรียบเทียบ Actual กับ Budget

09-Feb-19

 

Applied
  • มีประสบการณ์ 8 - 10 ปีขึ้น
  • ปริญญาตรี/โท ด้านการอาหาร
  • อายุ 30 - 45 ปี สัญชาติไทย

09-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?