• สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับ SOA/Web Service, Data warehouse

18-Feb-20

 

Applied
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี .NET

18-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?