• การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป (ทุกสาขา)
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความกระตือรือร้น
  • ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

18-Mar-19

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?