• มีทักษะการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารข้อมูล
 • มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและวิเคราะห์

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Implement and maintain recruitment activities
 • Establish recruiting requirements and regulations
 • Establish and implement sourcing strategy

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Implement and maintain recruitment activities
 • Establish recruiting requirements and regulations
 • Establish and implement sourcing strategy

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • 5 Years’ up experience in material function
 • Must have knowledge in Labor Law

14-Oct-19

 

Applied