• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • แก้ไขปัญหาหน้างานเก่ง มีความคล่องตัวสูง ปรับตัวได้

22-Feb-20

THB25k - 30k /month

Applied