• มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในหรือบริหารความเสี่ยง
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมตามหลัก COSO
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆได้ดี

21 hours ago

 

Applied
 • Location: MRT RAMA 9
 • Degree or higher in Accounting, Finance
 • 3-5 years of experience in internal audit

12-Aug-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศอย่างน้อย 2 ปี
 • ความรู้เกี่ยวกับ Framework
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

10-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารและให้คำปรึกษาได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการตรวจสอบ
 • มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับที่ดี

03-Aug-20

 

Applied