• Good Command in English
 • At least 3 years working experience in Mkt. fields
 • Real Estate trend enthusiast

11 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์ และมีประวัติการขับขี่ที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ Work permit and Visa

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • People development oriented company
 • Digital transformation
 • OD Project

11 hours ago

 

Applied
 • Good in Photoshop and Illustrator
 • Bachelor's degree Marketing Communication
 • at least 2 years social media channels management

16 hours ago

 

Applied
 • sales
 • sales engineer
 • engineer

16 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experiences in VM or graphic designer
 • professional in Illustrator, Photoshop, SketchUp
 • design window displays and sales media

16 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีมงาน

16 hours ago

 

Applied
 • Good Command in English
 • At least 5 years working experience in Mkt. fields
 • Real Estate trend enthusiast

16 hours ago

 

Applied
 • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ตรวจสอบงานซ่อม และใหบริการงานซ่อมที่ดีกับลูกค้า
 • บริหารจัดการสินค้าของบริษัท ใหถู้กต้องตามที่บริษัท

16 hours ago

THB25k - 55k /month

Applied
 • ประสานงานลูกค้าจัดงานอีเว้นท์ในเครือ กลุ่ม ปตท.
 • รับ Brief งานจากลูกค้าและสามารถถ่ายทอดให้ทีมงานได้
 • จัดทำ Presentation และนำเสนอผลงานให้กับลูกค้าได้

16 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • กำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัท
 • วางแผนและจัดทำนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทำงาน
 • ควบคุม ดูแลภาพรวมกระบวนการระบบการบริหาร

16 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำแผนธุรกิจและจัดทําแผนกลยุทธ์
 • มีประสบการณ์พัฒนาธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting Finance Audit
 • Good communication skills in Thai and English
 • 5 years up in professional audit experience

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • Control and Robotics

16 hours ago

 

Applied
 • Web Programmer
 • Programmer
 • Web Application

16 hours ago

 

Applied
 • สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • เทคโนโลยีดิจิทัล
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์

16 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
 • สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาพัฒนาองค์กร
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป

13-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
 • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
 • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)

12-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ฝึกอบรม
 • บุคคลฝึกอบรม /พัฒนาการเรียนรู้
 • Training

12-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Sales Manager
 • Account Executive
 • Account Manager

12-Oct-19

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ
 • งานประจำ
 • โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี

12-Oct-19

 

Applied
 • ควบคุมการผลิต ติดตามแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
 • โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน
 • ค่าคลอดบุตร เงินแต่งงาน ประกันชีวิต-สุขภาพ

12-Oct-19

 

Applied
 • เลขานุการติดตามผู้บริหาร แปลเอกสารงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานประจำ
 • โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี

12-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหา ฝึกอบรม
 • เคยทำ Org Chart และ Job Descriptions
 • มีประสบการณ์ด้าน HRM และ HRD

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเสี่ยง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี,เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ,การบริหารความเสี่ยง

11-Oct-19

 

Applied
 • รายได้ดี
 • สวีสดิการดี
 • ติด BTS และ MRT

11-Oct-19

 

Applied
 • Capability to multitask in fast paced environment
 • Detail-oriented. Rule-abiding. Timeline adherence
 • Category sales analysis. Demand Forecast.

11-Oct-19

 

Applied
 • qualitative
 • quantitative
 • research field

11-Oct-19

 

Applied
 • ระดับบริหาร
 • ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
 • รองรับการขยายธุรกิจ เพิ่ม product line

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 5 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการดี
 • ค่าตอบแทนสูง
 • ใกล้ BTS MRT

11-Oct-19

 

Applied
 • สามารถเขียน User Interface
 • สามารถ Develop on Cloud
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ไม่ต่ำกว่า 8 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

11-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Nursing , Medical technology
 • มีความรู้ทางด้านประกันชีวิต
 • มีประสบการณ์ทางด้าน พิจารณารับประกันอย่างน้อย 3 ปี

11-Oct-19

 

Applied
 • ทำงานที่เชียงใหม่
 • จัดการและวางระบบบัญชีโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปี

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in HRBP-IT
 • ดูแลพนักงานสายงาน IT และ COE
 • At least 5 years working experience in HR

10-Oct-19

 

Applied
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน
 • สวัสดิการดีเยี่ยม
 • การศึกษาประดับปริญญาโท

10-Oct-19

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Training and Development
 • strategies and employee development plans
 • conduct Training & Development

10-Oct-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน
 • มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าว จูงใจ

10-Oct-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง, พัฒนาระบบสวัสดิการ

10-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษ
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม อย่างน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี

10-Oct-19

 

Applied
 • สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้า
 • ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10-Oct-19

 

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • วางแผนผลิต
 • ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบโครงการฝึกอบรมหรือโครงการพัฒนาพนักงาน
 • จัดทำหลักสูตร/พัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
 • At least 3 years working experience HRD/Training

10-Oct-19

 

Applied
 • เพศชาย จบการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied