• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแล
  • มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบอย่างน้อย 3ปีขึ้นไป

25-Nov-19

 

Applied