• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32-40 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินรวมไม่ต่ำกว่า 7 ปี

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied